تعریف منافع همگانی, نشریه شماره ۷۶

 ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
تعریف منافع همگانی, نشریه شماره ۷۶
هدف این سندِ موضعگیری سیاستی، ارائه تعریفی کاربردی است که منافع همگانی را مشخص کرده و به فرد این امکان را می دهد تا ارزیابی کند که اقدام ها، تصمیها، یا سیاستها تا چه حد در جهت منافع همگانی بوده است ایفک این تعریف را در محدوده مأموریت خود گسترش داده و بر این عقیده است که با حرفه گسترده تر حسابداری و فراتر از آن تناسب دارد.
مأموریت ایفک عبارت است از “خدمت به منافع همگانی از طریق مشارکت در توسعه پذیرش و استقرار استانداردها و رهنمودهای بین المللی باکیفیت؛  مشارکت در توسعه سازمانهای حرفه ای حسابداری و مؤسسه های حسابداری قوی و مشارکت در رویه های باکیفیتِ به کارگرفته شده به وسیله حسابداران حرفه ای؛ ترویج ارزش حسابداران حرفه ای در سراسر جهان؛ سخن گفتن در مورد مسائل منافع همگانی که در آن تخصص حرفه حسابداری بیشتر مطرح است” برای تعیین اینکه آیا ایفک در انجام مأموریتش به هدفهای سازمانی خود دست یافته، درک مفهوم عبارت منافع همگانی مهم است در استفاده از تعریف ایفک باید پیامدهای  اقدامها تصمیمها و سیاستهای خود بر جامعه در کل را در نظر بگیرد در این مفهوم این تعریف بسیار شبیه به یک صافی بین مأموریت ایفک و کارهایش عمل می کند.

  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.