حسابرسی مستمر و نظارت مستمر؛ چالشهای گذشته، فرصتهای پیشِ رو, نشریه شماره ۷۲

 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
حسابرسی مستمر و نظارت مستمر؛ چالشهای گذشته، فرصتهای پیشِ رو, نشریه شماره ۷۲

گزارشهای مالی مطابق روشهای سنتی، بهصورت ادواری تهیه می شوند؛ ولی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه این گزارشها بر مبنای زمان حقیقی وقوع رویدادها و معاملات، بسیار پرهزینه است و بدین ترتیب، گزارشها ماه ها بعد از وقوع رویداد منتشر می شوند. در این محیط، حسابرسی با رویکردی تاریخی، درستی ارقام گزارش شده قبلی را مورد بررسی قرار می دهد. این در حالی است که امروزه سازمانها می توانند اطلاعات مالی را در قالب استاندارد و بر مبنای زمان حقیقی وقوع رویدادها و معاملات تهیه کنند؛ چنین روشی فرصت دسترسی سهامداران و دیگر استفاده کنندگان را به اطلاعات مالی شرکتها، همزمان با وقوع رویدادها و معاملات ایجاد کرده است. حسابداری همزمان، نیازمند حسابرسی همزمان است تا از کیفیت داده ها اطمینان مستمر به دست آمد. همزمان با افزایش استفاده از سیستمهای حسابداری همزمان، به کارگیری حسابرسی همزمان نیز متداول شده و به حسابرسان اجازه می دهد فاصله زمانی مابین وقوع رویدادها و ارائه خدمات اعتباربخش حسابرسی برای آن رویدادها را کاهش دهند.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.