تبیین دو مفهوم کلیدی از مسئولیت پاسخگویی, نشریه شماره ۶۹

 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
تبیین دو مفهوم کلیدی از مسئولیت پاسخگویی, نشریه شماره ۶۹

با اندکی مطالعه درباره مفهوم پاسخگویی، مشخص می شود که مسئولیت پاسخگویی برای افراد مختلف معناهای متفاوتی دارد. یکی از دلایل این است که در مجامع سیاسی و مجامع دانشگاهی، مفاهیم متعددی از پاسخگویی به شکل جایگزین استفاده می شوند. در این مقاله دو مفهوم اصلی مسئولیت پاسخگویی بیان خواهد شد: مسئولیت پاسخگویی به عنوان استاندارد کیفی و مسئولیت پاسخگویی به عنوان سازوکار. در حالت اول، پاسخگویی بیشتر به عنوان مفهومی هنجاری و به مثابه مجموعه  استانداردهایی برای ارزشیابی رفتار بخش عمومی استفاده و به عنوان کیفیت اثبات شده سازمانها یا مجریان تلقی می شود. از این رو، مطالعات مربوط به حوزه مسئولیت پاسخگویی در این بخش بر موضوعهای هنجاری مانند ارزیابی رفتار واقعی و فعالیتهای دستگاه های بخش عمومی تمرکز می کنند. در حالت دوم، پاسخگویی در قالبی محدودتر و توصیفی تر دیده می شود. در این حالت، پاسخگویی به عنوان رابطه یا توافقی نهادی تعریف می شود که فعالی را در برابر پاسخ خواه، پاسخگو می سازد. در این حالت، کانون مطالعات پاسخگویی، رفتار دستگاه های دولتی نیست؛ بلکه نحوه عمل این توافقهای نهادی است. هر دو مفهوم برای مطالعه و گفتگو درباره راهبری مردم سالار بسیار مفید هستند. با این وجود، باید بین این دو فرق قائل شد؛ چرا که به موضوعهای متفاوتی می پردازند و به مجموعه استانداردها و ابعاد تحلیلی متفاوتی اشاره می کنند.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.