جستاری در مفهوم راهبری شرکتی, نشریه شماره ۶۹

 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
جستاری در مفهوم راهبری شرکتی, نشریه شماره ۶۹

زبان دانش و خبررسانی در زبانشناسی، زبان ارجاع نامیده میشود؛ زبانی که به مفاهیم و پدیده ها اشاره دارد. در دانش با مفاهیم و پدیده هایی سروکار داریم که میتوان درباره آنها سخن گفت؛ ضمن اینکه در هر دانشی با مجموعه ای از واژگان با مفاهیم و کاربردهای ویژه روبه رو هستیم.
واژگان دانش حسابداری مجموعه ای است از اصطلاحهای درون ساخته این دانش و اصطلاحهای برگرفته از دیگر دانشهای اجتماعی مرتبط با آنکه در حوزه واژگانشناس قابل بررسی، ریشه یابی و تحلیل هستند.
 پاره ای از این اصطلاحها در ارتباط با یکدیگرتعریف پذیرند؛ مانند شرکت اصلی و شرکت فرعی و پارهای دیگر بر پایه دیگری تعریف می شوند؛ مانند ارزش دفتری که بر پایه دفاتر حسابداری تعریف می شود.
اصطلاح <Corporate Governance> مفهومی نوین است که در بنگاهداری به کار گرفته شده است و به مجموعه ای از ساختارها و سازوکارها اشاره دارد که با کاربست آنها اداره بنگاهها سامان می یابد، نظارت بر اداره کنندگان بیشتر شده و اطمینان مالکان پیرامون رعایت نسبی حقوقشان فراهم می شود. این اصطلاح در ارتباط با ارکان تصمیم گیرنده، اداره کننده، و نظارت کننده بنگاه بوده و بر پایه آنها تعریف می شود.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.