زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر و کاربرد آن در ارائه اطلاعات مالی شرکتها, نشریه شماره ۶۸

 ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر و کاربرد آن در ارائه اطلاعات مالی شرکتها, نشریه شماره ۶۸

به کارگیری روشهای جدید فناوری اطلاعات و استفاده از اینترنت در فعالیتهای تجاری، به صورتی روزافزون در حال گسترش است. استفاده از این روشها موجب ایجاد تغییرهایی در ثبت فرایندهای تجاری و نگهداری آنها شده است که در نتیجه آن، شاهد شکل گیری و بهبود درخورتوجهی در ابعاد مختلف فعالیتهای تجاری هستیم. در عصر الکترونیک و با استفاده از فناوری اطلاعات، سازمانها بدون نیاز به استفاده از مدارک کاغذی، تمام فعالیتهای تجاری خود را ثبت میکنند و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، آخرین اطلاعات مالی و نتایج عملیات خود را به موقع در اختیار استفاده کنندگان و ذینفعان قرار میدهند. برای تصمیمگیری درست، دسترسی سریع به اطلاعات دقیق، مربوط و بهنگام ضرورت دارد. امروزه تنها در صورتی میتوان از چنین اطلاعاتی برخوردار شد که دانش و هنر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسترس باشد.
یکی از مهمترین جنبه های تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمانها، تغییرهای کمّی و کیفی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری آنها بوده است و یکی از برجسته ترین ابعاد تحولهای مزبور، توسعه امکانات مبادله داده ها و گسترس شبکه های اطلاع رسانی درون سازمانی (اینترانت) و برون سازمانی (اینترنت) است (عرب مازار یزدی،1380).
تحقیقها نشان داده که فناوری مذکور، انعطافپذیری بیشتری را برای جستجوی اطلاعات فراهم کرده و بر اثربخشی تصمیم گیریهای انجام شده تأثیر میگذارد.  با آشنایی روزافزون استفاده کنندگان به تحلیل اطلاعات الکترونیکی، به طور مرتب به تعداد کسانی که اینترنت را به عنوان منبع اطلاعات تجاری خود برگزیده اند، افزوده میشود.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.