میزگرد «اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی»، 1394/9/17

عکاس: مصطفی حضرتی

آقایان اسکندربیاتی، بستانیان، علیمیرزایی، فراست، مرادزاده فرد

آقایان بستانیان و علیمیرزایی

آقای اسکندر بیاتی

آقایان فراست و مرادزاده فرد

دکتر بستانیان

آقای علیمیرزایی

دکتر مرادزاده فرد

آقای فراست

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید