مجله حسابرس / درباره ما / سیاست ها / توزیع و انتشار

توزیع و انتشار

مقدمه
رسانه زمانی در ایفای رسالت خود به موفقیت می‌رسد که رابطه‌ای قوی با مخاطبان خود برقرار کرده باشد. شناخت درست مخاطبان، شیوه مناسب توزیع محصولات رسانه‌ای، و آگاهی از دیدگاهها و نظرات مخاطبان، در ایجاد رابطه قوی اهمیت دارد.

هدف
برقراری رابطه قوی با اعضای جامعه حسابداری کشور و پوشش گسترده استفاده‌‌کنندگان از خدمات حسابداران و حسابرسان از طریق انتشار کاغذی و الکترونیکی

مخاطبان اصلی
در طرح راهبردی فصلنامه مخاطبان اصلی به شرح زیر معرفی شده است:
• حسابداران و حسابرسان،
• استادان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی حسابداری و حسابرسی،
• استفاده‌کنندگان از خدمات حسابداران و حسابرسان،
•  سازمانها و نهادها و مراجع رسمی مرتبط با خدمات حسابداری و حسابرسی.

سیاست توزیع
توزیع، آخرین حلقه زنجیره حیات فصلنامه است و بدون آن چرخه عملیات فصلنامه کامل نمی‌شود. از این رو هزینه‌های توزیع بخشی از مجموعه هزینه‌های فصلنامه است. محور سیاست توزیع فصلنامه، افزایش تعداد مشترکان و خوانندگان فصلنامه است.

روشهای توزیع
فصلنامه حسابرس به روشهای مستقیم زیر توزیع می‌شود:
• عرضه در دفتر فصلنامه، مرکز فروش انتشارات سازمان، و دفاتر سازمان در شهرستانها،
• فروش اینترنتی،
• پذیرش اشتراک برای فصلنامه کاغذی و الکترونیکی،
• عرضه در نمایشگاهها، سمینارها، و گردهماییهای حرفه.
• فروشگاههای کتاب مراکز آموزشی و دانشگاهی،