برنامه سال 1397

 ضوابط تحریری:
دوره انتشار: دو ماهه
تعداد صفحات: حدود 120 صفحه
زمان انتشار: پایان ماههای زوج سال
طراحی و صفحه بندی: جذاب، با الگوبرداری از نشریه های معروف حسابداری جهان، متمایز از سایر نشریه های همردیف ایرانی
رنگ: چهار رنگ
روش توزیع: تأکید بر توزیع مستقیم از طریق جذب مشترک و عرضه مستقیم در دانشگاهها، کتابفروشیها و همایشها با توجه ویژه به دانشپژوهان

 گروههای اصلی موضوعهای محوری:
•    گزارشگری مالی،
•    حسابداری بخش عمومی،
•    خدمات اطمینان بخشی و سایر خدمات حرفه ای،
•    اخلاق و رفتار حرفه ای.
هر شماره مجله، در قالب «موضوع محوری»، و از زاویه ها و ابعاد: «مفاهیم نظری، تدوین استاندارد، آموزش و استقرار، فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات و سیاستها، نهادهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر، و بین المللی»، به یکی از موضوعهای اصلی یادشده می پردازد.

 موضوعهای محوری سال 97 نشریه حسابرس:
o    شماره 94ـ اردیبهشت 97: چالشهای حسابرسی صورتهای مالی مبتنی‌بر چارچوب گزارشگری مالی بین المللی
o    شماره 95ـ تیر 97: چالشهای پذیرش و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی
o    شماره 96ـ شهریور 97: ارتقای الزامهای بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی (استاندارد 1 و 220)
o    شماره 97ـ آبان 97: ضرورت تدوین استاندارد اخلاقی «واکنش به رعایت نکردن قوانین و مقررات»
o    شماره 98ـ دی 97: اطلاعات بااهمیت، موارد افشا، و نحوه ارائه در تهیه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی
o    شماره 99ـ اسفند 97: شایستگیهای حرفه‌ای براي ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه


ترکیب مطالب مجله:

عنوان

تعداد صفحات

 توضیح
 سرمقاله  1 در ارتباط با موضوع محوری، توسط یکی از اعضای شورای مدیریت یا صاحبنظر مرتبط 
 خبرهای حرفه در ایران وجهان
 4
رویدادهای فدراسیون بین‌المللی حسابداران
 6
رویدادهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری  6

خبرهای هیئت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی

 2  
 میزگرد  15 میزگرد با حضور 4 یا 5 صاحبنظر درباره موضوع محوری
 مصاحبه 16  4 مصاحبه 4 صفحه ای
 مقاله های مرتبط با موضوع محوری
 50   10 مطلب 5 صفحه‌ای
 مقاله های ویژه
 8 2 مقاله 4 صفحه‌ای
 در پاگرد حسابرس
 8  8 مطلب یک صفحه‌ای خواندنی عمومی و حرفه‌ای
 متفرقه  4
 جمع 120