معرفی

و هو اسرع‌الحاسبین ( انعام – 62) و او سریع‌ترین حسابرسان است.

حسابرس

فصلنامه تحلیلی، اطلاع‌رسانی، پژوهشی

صاحب امتیاز سازمان حسابرسی
مدیر مسئول اکبر سهیلی پور
سردبیر دکتر محمد صیادی
مدیر اجرایی محمود مجدی
شورای مدیریت دکتر موسی بزرگ‌اصل، اکبر سهیلی‌پور، محمود پوربهرامی، محمدجواد صفار، هوشنگ نادریان، دکتر رضا نظری، لطفعلی لطفعلیان صارمی، دکتر یدالله مکرمی


آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، نبش کوچه دوم، شماره 46
کدپستی: 14316-64141 ، تلفن: 88953119 ، نمابر: 88951209
EMAIL: editor@hesabras.org    http://www.hesabras.org