همکاران

 

 

سردبیر دکتر رضا نظری
مدیر اجرایی محمود مجدی
ویراستار فنی
دکتر رافیک باغومیان
همکار مرکز اطلاع رسانی
مهناز زریو
پژوهشگر و محقق معصومه امیری مقدم، فروزان جانمردی، زهرا نوری 
طراح و صفحه آرا زهرا نجفی
مسئول امور توزیع، مشترکین و آگهی ها  
طراح جلد آذین رستمی
عکاس