ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

در تدارک آیین اخلاقی الکترونیکی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) در ژوئن ۲۰۱۹، آیین اخلاق حرفه ای الکترونیکی را ارائه خواهد کرد.
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
به کارگیری استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)دو نمایش تصویری جدید منتشر ساخت که به چالشها و به روشهای پذیرش و به کارگیری استاندارد بین‌المللی آموزش حسابداری شماره 4 (IES 4) باعنوان «توسعه حرفه‌ای مقدماتی ارزشها، اخلاق، و نگرشهای حرفه ای» می‌پردازد.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
نمودار کمکی برای پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابرسی 540
کارگروه پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابرسی 540 (ISA 540) (تجدیدنظرشده)، به منظور پشتیبانی از درک و پیاده سازی اثربخش این استاندارد، دو روندنما و یک نمودار طراحی کرده است.
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
انتشار نمایش تصویری در زمینه استاندارد بین المللی آموزش حسابداری 7
سومین قست از یک مجموعه پرونده های تصویری سه قسمتی که به تازگی منتشر شده است.
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۸:۵۵
فراخوان نامزدی برای عضویت در شورای بین المللی آموزش حسابداری
در پاسخ به چالشهای محیط به سرعت در حال تغییر، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)، رویکرد جدیدی را به منظور آموزش حسابداری پیشرفته اعلام کردند.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۴۰
انتشار پیش نویس پیشنهادی درباره بخش 4بی آیین اخلاق حرفه ای
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس پیشنهادی با عنوان «تجدیدنظر پیشنهادی در بخش 4بی (Part 4B) برای دربرگرفتن شرایط و مفاهیم به کاررفته در استاندارد بین المللی خدمات اطمینان بخشی 3000 (تجدیدنظرشده) (ISAE 3000) را برای نظرخواهی عمومی منتشر ساخت.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۳۸
انتشار نمایش اینترنتی مدیریت کیفیت
اولین نمایش اینترنتی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) در یک مجموعه چندبخشی از پیش نویس اخیر استانداردهای مدیریت کیفیت را مشاهده کنید.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۹:۳۷
انتشار استانداردهای مدیریت کیفیت
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی یک بسته را منتشر کرده است.
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
اظهارنظر درباره انتشار پیش نویس استاندارد
کمیته موسسات حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPC) به نظرخواهی درباره پیش نویس پیشنهادی برای استاندارد بین المللی خدمات مرتبط شماره 4400 (ISRS4400) با عنوان «اجرای روشهای توافقی» (تجدیدنظرشده) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) پاسخ داده است.
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
انتشار راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) برای سالهای 2019 تا 2023 که فعالیت و اولویتهای هیئت در این دوره پنج ساله را نشان می دهد، به تازگی منتشر شده است.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
۱ صفحه ۲ از ۲