ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

پاسخ به نظرخواهی درباره راهبرد
کمیته موسسه های حسابرسی کوچک و متوسط (SMPC) از فرصت ارایه نظر درباره راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی (IAASB) استقبال و از کار برنامه ریزی شده برای بررسی کارهایی که ممکن است برای حسابرسی واحدهای کوچکتر یا کمتر پیچیده انجام شود، پشتیبانی می کند.
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸
ابزارهای مالی
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 41 (IPSAS 41) با عنوان «ابزارهای مالی» الزامات جدیدی درباره طبقه بندی، شناسایی و اندازه گیری ابزارهای مالی وضع می کند که جایگزین الزامات استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 29 (IPSAS 29) با عنوان «ابزارهای مالی: شناخت و اندازه گیری» می شود.
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۹:۵۰
انتشار سند پرسش وپاسخ حسابداری برای تجدید ساختار بدهیهای دولتی
به تازگی بحث های مهمی درباره بدهیهای دولتی از جمله تجدید ساختار آنها وجود دارد.
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۵
دست افزار همراه
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) با هدف پشتیبانی از موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPs) چهار راهنما با عنوانهای زیر به صورت دست افزار منتشر کرد:
۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲
پاسخ کمیته موسسات حسابرسی کوچک ومتوسط
کمیته موسسات حسابرسی کوچک و متوسط (SMPC) فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) بازخورد خود برای راهبرد و برنامه کاری پنجساله هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) را ارائه کرده است.
۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۲۶
پاسخ فدراسیون بین المللی حسابداران به چارچوب اتحادیه اروپا
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) معتقد است که مقررات استانداردهای بین المللی حسابداری اروپا (EIAS) هنوز مانع از تغییر کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد محتوای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شود، و توصیه می کند که اتحادیه اروپا چارچوب مفهومی موجود استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به جای یک چارچوب مفهومی اروپایی که ممکن است موجب پیچیدگی و تجزیه غیرضروری شود، تایید کند.
۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
بیانیه نهائی: تجدیدنظر در آیین اخلاقی
این استاندارد یک چارچوب جامع را مشخص می کند که انواع پیشنهادهای اغواکننده را پوشش می دهد و برای هر دو، حسابداران حرفه ای در محیط کسب وکار و حسابداران حرفه ای در محیط حرفه، در شرایطی که دربرگیرنده پیشنهاد یا پذیرش هدایای اغواکننده باشد، قابل اجرا است.
۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱
تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت
برای ایجاد اطمینان از این که استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISA) همچنان می توانند مبنایی برای حسابرسی های جهانی با کیفیت بالا، ارزشمند و مربوط ایجاد کنند.
۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷
رهنمودی برای استفاده از استانداردهای بین المللی حسابرسی در حسابرسیهای بنگاه های کوچک ومتوسط
موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPs) در زمان به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابرسی (ISAs) در حسابرسی بنگاههای کوچک ومتوسط (SMEs) به پشتیبانی حرفه ای نیاز دارند.
۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۳۷
پاسخ به نظرخواهی درباره کمیته حسابرسی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از تاکید سازمان بین المللی کمیسیونهای بورس اوراق بهادار (IOSCO) بر نقش کمیته های حسابرسی در کیفیت حسابرسی، به طور قاطع حمایت می کند و برای افزایش انسجام و کیفیت مقررات، نظارت و رویه های بین المللی مربوط، تلاش می کند.
۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۳۶
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »