هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار اصلاحات بخش 4بی آیین اصول اخلاقی
هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران(IESBA) به تازگی تجدیدنظرهای پیشنهادی در بخش 4بی (4B) آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (the code) برای بازتاب واژگان و مفاهیم به کاررفته در استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخشی شماره 3000 (ISAE 3000) (تجدیدنظرشده) را منتشر کرد.
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده 315
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی استاندارد بین المللی حسابرسی 315 (ISA 315) (تجدیدنظرشده 2019) در زمینه تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت را منتشر کرد.
۱۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴
مشورتخواهی درباره ترتیبات راهبری
کمیته منافع عمومی، نهادی که بر فعالیتهای استانداردگذاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) نظارت می‌کند، به تازگی پیمایش همگانی درباره ترتیبات راهبری هیئت را آغاز کرده است، که براساس پیشنهادهای گروه بازبینی راهبری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در سال 2015 انجام می شود.
۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
بیانیه بازخورد برای حسابرسی واحدهای باپیچیدگی کمتر
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی یک بیانیه منتشر کرد
۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴
نیاز به مدیریت مالی قوی در اقتصادهای نوپدید
ائتلاف تشکیل شده از ۱۱ سازمان حسابداری جهانی و منطقه ای و آژانسهای توسعه بین المللی به رهبری فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، به تازگی یک کنفرانس سه روزه برگزار کردند تا درباره ضرورت مدیریت مالی عمومی اثربخش برای توسعه اقتصادهای نوپدید، اطلاع‌رسانی کنند.
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
اعطای جایزه رهبری جهانی فدراسیون به آکی فوجینوما
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، جایزه رهبری جهانی فدراسیون (GLA) را به آکی فوجینوما (Aki Fujinuma) برای خدمت به حرفه حسابداری اهدا کرد.
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
پیامهای مهم حرفه حسابداری به کنفرانس تغییرات آب وهوایی
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات آب وهوایی سازمان ملل متحد (COP) بر لزوم اقدام قاطع در جهت پیشبرد جهان به سمت آینده پایدار تاکید کرد.
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
فراخوان برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
کاوش جهانی برای پیوستن داوطلبان واجد شرایط به هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به عنوان اعضای هیئت برای یک دوره اولیه ۳سالی، که از ۱ ژانویه سال ۲۰۲۱ اجرا می شود، آغاز شده است. این کاوش که به وسیله یک کمیته نامزدی هدایت می شود، در جستجوی پنج عضو غیرشاغل و عمومی و یک عضو شاغل در حرفه است.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
فراخوان عضویت نامزدهای شایسته در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
کاوش جهانی برای داوطلبان شایسته به منظور عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) شروع شده است، تا هفت جایگاه موجود به عنوان عضو هیئت پر شود. این عضویت برای یک دوره 3 سالی اولیه است که از 1 ژانویه 2021 شروع می‌شود.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
فراخوان جهانی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به دنبال پرکردن هفت جایگاه خالی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، ازجمله یک جایگاه برای عضویت عمومی است. این اعضا در دوره اول تا 3 سال خدمت خواهند کرد که از 1 ژانویه 2021 شروع می شود.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۲
صفحه ۱ از ۲ ۲