ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.
هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

جانبداری ناآگاهانه و تردیدحرفه ای
به منظور تقویت مبحث تردید حرفه ای، هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) مقاله ای با عنوان راهبرد سال 2017 تا 2021 و برنامه کار سال 2017 تا 2018 (IAESB Strategy 2017-2021 and work plan 2017-2018) منتشر کرد.
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰
پرسش و پاسخ درباره بنگاههای دولتی
پرسش وپاسخ سازگاری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای تلفیق و نهادهای تجاری بخش عمومی را مورد بحث قرار می دهد.
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۰۸
مجموعه مطالب آموزشی پشتیبان برای استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری
هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB) علاوه بر انتشار استانداردهای بین المللی آموزش، مطالب آموزشی پشتیبان هم برای این استانداردها شامل فیلمهای آموزشی، سخنرانیها و کنفرانسهای اینترنتی و نوشته های مربوط به رهنمودها ارائه می دهد.
۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸
راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی(IAASB) فرایند مشورتخواهی درباره راهبرد آینده خود را آغاز کرده و به تازگی یک پیمایش درباره راهبرد راه اندازی کرده تا نظرها و دیدگاههای ذینفعان خود در مورد پیشرفتها و روندهای نوپدیدی که ممکن است برای راهبرد سالهای 2020 تا 2023 بسیار مهم باشد را جمع آوری کند.
۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۰۳
تاثیر فناوری دفترکل الکترونیکی زنجیره ای برکسب وکار، امور مالی و حسابداری
کمیته حسابداران حرفه ای شاغل در کسب وکار (PAIB) زیرمجموعه فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی گزارشی با عنوان «تاثیر فناوری دفترکل الکترونیکی زنجیره ای (Blockchain) بر کسب وکار، امور مالی و حسابداری» منتشر کرده است.
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
رهنمودی بر مدیریت حرفه برای موسسه های حسابرسی کوچک و متوسط
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی چاپ چهارم رهنمودی بر مدیریت حرفه برای موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPs) را منتشر کرده است.
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴
ترسیم چشم اندازی برای عملکرد مالی و متخصصان حرفه ای مالی
ترسیم چشم انداز و نقشه راه برای متخصصان حرفه ای مالی و کارکرد مالی، سیاحتی است که به یک رویکرد تجربی و تکرارپذیر نیاز دارد و به وسیله یک طرح توسعه پشتیبانی می شود که تفکر درخورملاحظه در زمینه موضوعهای مختلف را با هم ترکیب می کند.
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱
مشورتخواهی جهانی هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای درخصوص تردید حرفه ای
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران ) (IESBA به تازگی یک سند مشورتخواهی عمومی با عنوان «تردید حرفه ای- براوردن انتظارات همگانی» منتشر کرده است. فرصت ارسال نظرها تا 15 اوت 2018 تعیین شده است.
۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹
فراخوان برای جذب مدیر فنی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به دنبال یک مدیر فنی بسیار باصلاحیت است.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷
انتشار چشم انداز فدراسیون بین المللی حسابداران در مسیر پیش رو
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی به موسسه گیبسون دان(Gibson Duun) که یک بنگاه حقوقی جهانی برجسته است، ماموریت داد تا یک گزارش تحلیلی مستقل کمی و کیفی از پاسخهای عمومی ارسال شده به سند مشورتخواهی منتشر شده توسط گروه نظارت (MG) با عنوان «تقویت راهبری و نظارت هیئتهای تدوینگر استانداردهای بین المللی مربوط به حسابرسی در جهت منافع همگانی»، تهیه کند.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۱
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »