هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

تکمیل رهنمود در زمینه مخارج سیاست اجتماعی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی اصلاحاتی با عنوان «خدمات فردی و جمعی» را منتشر کرده است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷
ارائه پیش نویس پیشنهادی رهنمود در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس پیشنهادی (ED) با عنوان «اصلاحات پیشنهادی در آیین اخلاقی در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی» را منتشر کرد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۱۸
انتشار دومین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی دومین بخش از مجموعه آموزشی«جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای» را با عنوان «چارچوب مفهومی- گام اول، شناسایی مخاطره ها» منتشر کرد.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۳۵
انتصاب اعضای جدید در هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی انتصابهای جدید و انتصابهای مجدد در هیئت را اعلام کرده است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۲۵
تجدیدنظرهای پیشنهادی درخورتوجه در استانداردهای بین المللی استقلال
هیئت استانداردهای بین لمللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی دو پیش نویس پیشنهادی (ED) شامل موارد زیر را منتشر کرد:
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷
انتشار اصلاحات بخش 4بی آیین اصول اخلاقی
هیئت استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران(IESBA) به تازگی تجدیدنظرهای پیشنهادی در بخش 4بی (4B) آیین اصول اخلاق حرفه ای برای حسابداران حرفه ای (the code) برای بازتاب واژگان و مفاهیم به کاررفته در استاندارد بین‌المللی خدمات اطمینان‌بخشی شماره 3000 (ISAE 3000) (تجدیدنظرشده) را منتشر کرد.
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
انتشار استاندارد بین المللی حسابرسی تجدیدنظرشده 315
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی استاندارد بین المللی حسابرسی 315 (ISA 315) (تجدیدنظرشده 2019) در زمینه تشخیص و ارزیابی ریسکهای تحریف بااهمیت را منتشر کرد.
۱۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۴
مشورتخواهی درباره ترتیبات راهبری
کمیته منافع عمومی، نهادی که بر فعالیتهای استانداردگذاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) نظارت می‌کند، به تازگی پیمایش همگانی درباره ترتیبات راهبری هیئت را آغاز کرده است، که براساس پیشنهادهای گروه بازبینی راهبری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در سال 2015 انجام می شود.
۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
بیانیه بازخورد برای حسابرسی واحدهای باپیچیدگی کمتر
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی یک بیانیه منتشر کرد
۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴
نیاز به مدیریت مالی قوی در اقتصادهای نوپدید
ائتلاف تشکیل شده از ۱۱ سازمان حسابداری جهانی و منطقه ای و آژانسهای توسعه بین المللی به رهبری فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)، به تازگی یک کنفرانس سه روزه برگزار کردند تا درباره ضرورت مدیریت مالی عمومی اثربخش برای توسعه اقتصادهای نوپدید، اطلاع‌رسانی کنند.
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
صفحه ۱ از ۲ ۲