هدر آیفک

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)

انتشار پیش نویس گزارشگری مستقل گسترده
سازمانها به طور فزاینده و به صورت داوطلبانه یا بنابر الزام قانون یا مقررات، در مورد عملکرد و تاثیرات گسترده تر خود (گزارشگری مستقل گسترده (EER)) گزارش می دهند و تقاضای فزاینده ای برای خدمات اطمینان بخشی در زمینه این گونه گزارشگری وجود دارد. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) در پاسخ به این تمایل، رهنمود غیرالزام آور گزارشگری مستقل گسترده را برای دریافت بازخورد تهیه کرده و برای درونداد عمومی تا 13 ژوئیه 2020، فراخوان داده است.
۰۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵
انتشار سومین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی جدیدترین بخش از مجموعه آموزشی جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای را با عنوان: «چارچوب مفهومی- گام دوم، ارزیابی مخاطره ها» منتشر کرد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲
انتشار گزارش درباره پیامدهای اخلاقی فناوری برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی گزارش مرحله یک خود در مورد بررسی پیامدهای اخلاقی فناوری بر حسابداری، اطمینان بخشی و کارکرد مالی را منتشر کرد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۷
انتشار گزارش درباره شیوه های مطلوب حسابداری
گزارشی با عنوان «آیا وجه نقد هنوز سالار است؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۸
برگزاری دو سمینار اینترنتی در باره تجدیدنظرهای پیشنهادی در استانداردهای بین المللی استقلال
به تازگی هیئت استاندارهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA) تاریخ برگزاری دو سمینار اینترنتی با تمرکز بر پیش نویس پیشنهادی منتشرشده جدید به همراه پیشنهادهایی مرتبط با خدمات غیراطمینان بخشی و حق الزحمه را اعلام کرد که باعث تقویت بیشتر استقلال حسابرس می شود.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۰۲
انتشار عوامل مهم برای حسابرسی باکیفیت
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) و حرفه جهانی حسابداری متعهد به بهبود و شناسایی مستمر پیامدهای منفی هرگونه کوتاهی در حسابرسی هستند.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۸:۵۹
تکمیل رهنمود در زمینه مخارج سیاست اجتماعی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی اصلاحاتی با عنوان «خدمات فردی و جمعی» را منتشر کرده است.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷
ارائه پیش نویس پیشنهادی رهنمود در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی پیش نویس پیشنهادی (ED) با عنوان «اصلاحات پیشنهادی در آیین اخلاقی در زمینه واقع بینی بازبینی کنندگان کیفیت کار حسابرسی» را منتشر کرد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۱۸
انتشار دومین بخش از مجموعه جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به تازگی دومین بخش از مجموعه آموزشی«جستجو در آیین اصول اخلاق حرفه ای» را با عنوان «چارچوب مفهومی- گام اول، شناسایی مخاطره ها» منتشر کرد.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۳۵
انتصاب اعضای جدید در هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران
هیئت استانداردهای بین المللی اخلاق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) به تازگی انتصابهای جدید و انتصابهای مجدد در هیئت را اعلام کرده است.
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۲۵
صفحه ۱ از ۲ ۲