ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

انتشار خلاصه پروژه نواوری در افشا- اصول افشا
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) پروژه های پژوهشی را به منظور گردآوری مدارک کافی انجام می دهد تا بتواند ارزیابی کند که آیا مسئله ای در گزارشگری مالی وجود دارد، که آیا مسئله شناسایی شده به حد کافی اهمیت دارد که برای آن به استانداردگذاری نیاز باشد؟ و آیا ممکن است راه حل ممکن برای این مسئله پیدا شود؟
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
[ تعداد بازدید : ۵ ]
اظهارنظر درباره انتشار پیش نویس استاندارد
کمیته موسسات حسابرسی کوچک ومتوسط (SMPC) به نظرخواهی درباره پیش نویس پیشنهادی برای استاندارد بین المللی خدمات مرتبط شماره 4400 (ISRS4400) با عنوان «اجرای روشهای توافقی» (تجدیدنظرشده) منتشرشده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) پاسخ داده است.
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
[ تعداد بازدید : ۵ ]
انتشار راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی
راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) برای سالهای 2019 تا 2023 که فعالیت و اولویتهای هیئت در این دوره پنج ساله را نشان می دهد، به تازگی منتشر شده است.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
[ تعداد بازدید : ۴۳ ]
انتشار سند مشورتخواهی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) درحال مشورتخواهی درباره پیشرفت خود در تهیه پیش نویس رهنمود در مرحله اول پروژه اطمینان بخشی در گزارشگری بیرونی با دامنه گسترده (EER) است. فرصت ارسال نظرات همگانی تا 21 ماه ژوئن سال 2019 تعیین شده است.
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
انتشار قسمت دیگری از اسناد اطلاع رسانی درباره تمرکز بر تردید حرفه ای
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی(IAASB) با توجه به مطالب دریافت شده در پاسخ به دعوت به نظرخواهی (ITC)، در فوریه سال 2019 مجموعه ای از استانداردهای مرتبط با مدیریت کیفیت در سطح موسسه و قرارداد را منتشر کرد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۷
[ تعداد بازدید : ۴۴ ]
شناسایی مهارتهای ضروری برای کاردان فنی حسابداری
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در نظر دارد برای سازمانهای حرفه ای حسابداری، چارچوبی را به اشتراک بگذارد که کاردان فنی حسابداری شایسته، ماهر و آماده برای آینده را پشتیبانی کند.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
[ تعداد بازدید : ۵۴ ]
انتشار راهبرد آینده هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) به تازگی راهبرد پیشنهادی برای سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ و برنامه کاری برای سالهای 2020 و 2021 را منتشر کرده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷
[ تعداد بازدید : ۶۳ ]
به روزرسانی راهنمای تهیه کنندگان برای دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) به تازگی یک رهنمود جدید برای استفاده از دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS Taxonomy) منتشر کرده است، تا به شرکتها در برچسب زنی الکترونیکی صورتهای مالی کمک کند.
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
انتشار گزارشی درباره وضعیت اطمینان عمومی به سامانه مالیاتی در کشورهای گروه 20
انجمن حسابداران خبره و رسمی (ACCA)، حسابداران رسمی استرالیا و نیوزیلند (CAANZ) و فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) به تازگی دنباله گزارشی را منتشر کردند که در سال 2017 درباره اطمینان عمومی نسبت به مالیات در کشورهای گروه 20 (G20) منتشر کرده بودند.
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹
[ تعداد بازدید : ۴۷ ]
نظرخواهی درمورد پیش نویس استاندارد شماره 39 حسابداری
کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش نویس استاندارد حسابداری شماره 39 با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی» را تدوین و منتشر کرده است. این پیش نویس بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تدوین شده است.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۹:۴۲
[ تعداد بازدید : ۸۴ ]