آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1395

عنوانتاریخ انتشار
میزبانی از معاون اول صندوق بین المللی پول ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
بررسی چالش‌های به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
پاسخ به پیش نویس تغییرات در آیین اصول اخلاقی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری سمینار درباره قانون مالیاتها ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری دوره آموزشی حسابرسی محیط زیست (اکوسای) ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
مهلت قانونی ارائه صورتهای مالی تمدید نمی شود ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست آیسکو ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتشار کتاب اصول اخلاقی برای فعالان بازار سرمایه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
همایش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اقتصاد در پسا برجام ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نمایش اینترنتی در باره معافیتها در استاندارد شماره 16 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه ماه آوریل ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نادیده گرفتن موضوع حسابداری بخش عمومی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تغییر نقطه تمرکز بازرسیهای هیئت نظارت ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تاسیس اتحادیه بزرگ موسسه های حسابداری ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری هشتمین نشست بازار سرمایه اسلامی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتشار کتاب در حوزه گزارشگری مالی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتخاب اعضای شورای عالی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
شکل گیری الگوی غلط در حرفه حسابداری ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
پیشنهاد اصلاحات و تغییرات فنی در استانداردهای حسابداری ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتصاب مدیر آموزش جدید بنیاد ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
اعضای جدید در برنامه سرمایه گذاران در گزارشگری مالی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
به روز رسانی دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتشار خبرنامه هیئت برای ماه آوریل ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتشار صورتهای مالی فدراسیون بین المللی حسابداران ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
نبود آمادگی برای چرخش حسابرسی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری سمینار اینرتنتی در باره دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
گسترش به کارگیری استانداردهای بین المللی در ژاپن ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
جایزه به برنامه سواد مالی انجمن حسابداران حرفه ای خبره کانادا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
مشورتخواهی در باره استانداردهای جدید ارزشیابی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتشار گزارش دوسالانه هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
کاربردپذیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
ورود موسسه های رتبه‌بندی جهانی به بازار سرمایه ایران ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
انتشار تفسیر درباره گزارشگری حسابرس ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
رعایت مقررات ارتباط با کمیته حسابرسی در امریکا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
پیش نویس نظارت بر کار گروه حسابرسی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵