اخبار

نمایش اینترنتی نحوه ارایه بدهیهای مالی

نمایش اینترنتی نحوه ارایه بدهیهای مالی
در نمایش اینترنتی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، کومار داسگوپتا(Kumar Dasgupta) و یونی چوی(Uni Choi) مدیران فنی هیئت درباره رویکرد ترجیحی هیئت برای نحوه ارائه بدهیهای مالی گفتگو می کنند.

این نمایش اینترنتی، طرح پیشنهادی هیئت درباره نحوه ارائه درآمد و هزینه کل نوع مشخصی از بدهیها و مستقات مالی، در سایر سودوزیانهای جامع را در بر می گیرد. هدف از ارائه نمایش تصویری این است که استفاده کنندگان بین درآمد و هزینه های ناشی از بدهیهای مالی با بازده شبه بدهی، با درآمد و هزینه های ناشی از بدهیهای مالی با بازده شبه حقوق مالکانه تفاوت قرار دهند.
کومار ویونی، همچنین، نگاهی به ارایه جداگانه در صورت وضعیت مالی، می اندازند.
این نمایش اینترنتی، آخرین مطلب از سری مطالبی است که در سند گفتگو با عنوان «ابزارمالی با ویژگیهای حقوق مالکانه» گنجانده شده، و هدف آن کمک به سودبران در تهیه نظرات خود در مورد سند گفتگو است.
سندی برای گفتگو (DP)، رویکرد ترجیحی هیئت برای طبقه بندی ابزار مالی از دیدگاه ناشر به عنوان بدهی مالی یا ابزار حقوق مالکانه را مشخص می کند. همچنین این سند، به دنبال بهبود نحوه ارائه ابزار مالی منتشر شده به وسیله شرکت و الزامات موارد افشا است.
برای مشاهده نمایش تصویری اینترنتی اینجا را کلیک کنید.

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵
IFRS |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید