نمایش فایل

آیین بین المللی اخلاقی برای حسابداران حرفه ای: عرصه های اصلی تمرکز برای بنگاههای کوچک و متوسط و موسسه های حسابرسی کوچک و متوسط

توضیح مختصر
ناشر: IFAC زبان: فارسی