ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

راهبرد و برنامه کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برای سالهای 2019 تا 2023

توضیح مختصر
ناشر: IPSASB/ زبان: انگلیسی