ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

آموزش حسابداری و مدیریت مالی بخش عمومی

توضیح مختصر
ناشر: IFAC/ زبان: فارسی
توضیحات

براساس محاسبات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سطح جهانی، حسابهای مخارج بخش عمومی و دولتی بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی جهان گزارش میشود. بیشتر سازمانهای عضو فدراسیون بینالمللی حسابداران (IFAC)، دارای عضوهایی هستند که در بخش عمومی و یا با آن کار میکنند و به عنوان حسابدار در تهیه و مدیریت بودجه و گزارشهای مالی، یا به عنوان حسابرس در بررسی مخارج و اثربخشی آن، مشغول به فعالیت هستند.