ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نمایش فایل

رهنمود با عنوان «استفاده از رهنمود دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: رهنمودی برای تهیه کنندگان»

توضیح مختصر
ناشر: IFRSF/ زبان: انگلیسی