نمایش فایل

بررسی تطبیقی بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی و مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس

PDF

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

۲۵ بهمن ۱۴۰۰

۱,۶۸۴.۳ کیلوبایت