تقویم حسابرس

آبان ۱۳۹۹
October - November 2020
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤٢
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
17
٢٩
۲۷
18
٠١
۲۸
19
٠٢
۲۹
20
٠٣
۳۰
21
٠٤
۱
22
٠٥
۲
23
٠٦

۳
24
٠٧
۴
25
٠٨
۵
26
٠٩
۶
27
١٠
۷
28
١١
۸
29
١٢
۹
30
١٣

۱۰
31
١٤
۱۱
01
١٥
۱۲
02
١٦
۱۳
03
١٧
۱۴
04
١٨
۱۵
05
١٩
۱۶
06
٢٠

۱۷
07
٢١
۱۸
08
٢٢
۱۹
09
٢٣
۲۰
10
٢٤
۲۱
11
٢٥
۲۲
12
٢٦
۲۳
13
٢٧

۲۴
14
٢٨
۲۵
15
٢٩
۲۶
16
٣٠
۲۷
17
٠١
۲۸
18
٠٢
۲۹
19
٠٣
۳۰
20
٠٤

مناسبت های ماه آبان
  • ۷ آبان ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بانکداری
  • ۱۸ آبان وبینار حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره گیری از سامانه هوشمند
  • ۲۱ آبان چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت امورمالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۲ آبان یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
  • ۲۸ آبان هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه