ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی آبان ماه

به نظر شما ترتیب بندهای افشا در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی بهتر است چگونه باشد؟اطلاعات شرکت در نظرسنجی
شماره تماس وارد نشده است.

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
53نظرسنجی صدمین شماره -4۱۴ آبان ۱۳۹۷۳۰ آبان ۱۳۹۷
52نظرسنجی صدمین شماره -3۱۴ آبان ۱۳۹۷۳۰ آبان ۱۳۹۷
51نظرسنجی صدمین شماره -2۱۴ آبان ۱۳۹۷۳۰ آبان ۱۳۹۷
50نظرسنجی صدمین شماره -1۱۴ آبان ۱۳۹۷۳۰ آبان ۱۳۹۷
48نظرسنجی آبان ماه۱ آبان ۱۳۹۷۳۰ آبان ۱۳۹۷
45نظرسنجی مهرماه۱ مهر ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۴۳ مورد، صفحه ۱ از ۸