ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

نظرسنجی مهرماه

آیا با شکل ارایه و موارد افشای صورتهای مالی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، آشنا هستید؟
اطلاعات شرکت در نظرسنجی
شماره تماس وارد نشده است.

فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
45نظرسنجی مهرماه۱ مهر ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷
44نظرسنجی شهریورماه۱ شهریور ۱۳۹۷۳۱ شهریور ۱۳۹۷
43نظرسنجی مردادماه۱ مرداد ۱۳۹۷۳۱ مرداد ۱۳۹۷
42نظرسنجی تیر ماه۱ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷
41نظرسنجی خرداد ماه۱ خرداد ۱۳۹۷۳۱ خرداد ۱۳۹۷
40نظرسنجی اردیبهشت ماه۱ اردیبهشت ۱۳۹۷۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۳۸ مورد، صفحه ۱ از ۷