مجله حسابرس / نشریه حسابرس / موضوعات محوری

موضوعهای محوری

 موضوعهای محوری نشریه حسابرس

شماره 118خرداد 1401- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری با تاکید بر استانداردهای معین

شماره 119- شهریور 1401- چالشهای اجرای دستورعمل جدید حسابرسی با تاکید بر استانداردهای معین (315 و 320)

شماره 120- آذر 1401- تحلیل فاصله انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی 

شماره 121- اسفند 1401- ویژگیهای نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

شماره 122- خرداد 1402- چالشهای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تاکید بر استانداردهای معین

شماره 123- شهریور 1402- مشکلات عدم دستیابی به فناوری روز در حسابرسی و راهکارهای رفع موانع حسابرسی کامپیوتری

شماره 124- آذر 1402- چالشهای اضافه کردن وظایف جدید به وظایف حسابرسان توسط مراجع مختلف اجرایی و نظارتی که فراتر از استانداردهای حسابرسی است

شماره 125- اسفند 1402- راهکارهای پایداری حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور

شماره 126- خرداد 1403- نقش حسابرسان در شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی

شماره 127- شهریور 1403- حسابرسی بانکها و موسسه‌های اعتباری