ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

موضوعهای محوری

 موضوعهای محوری نشریه حسابرسشماره 89ـ تیر 96: تحلیلگری داده‌ها در حسابرسی
شماره 90ـ شهریور 96: تردید حرفه‌ای در رسیدگی به تقلب و رعایت قوانین و مقررات
شماره 91ـ آبان 96: اخلاق و رفتار حرفه‌ای برای خدمات غیراطمینان‌بخشی
شماره 92ـ دی 96: استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی
شماره 93ـ اسفند 96: گزارشگری مالی الکترونیک