موضوعهای محوری

 موضوعهای محوری نشریه حسابرس

 

 

شماره 106- اردیبهشت 1399- ارائه و افشا در صورتهای مالی

شماره 107- تیر 1399- پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی آموزشی برای حسابداران