ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

موضوعهای محوری

 موضوعهای محوری نشریه حسابرس

 

       

شماره 99- اسفند 1397- شایستگیهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه

شماره 100- اردیبهشت 1398- نظارت بر حرفه؛ بررسی مسایل نهاد نظارتی

شماره 101- تیر 1398- چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش منصفانه

شماره 102- شهریور 1398- حسابرسی گروه (استاندارد 600)

شماره 103- آبان 1398- ویژگیهای استانداردهای حسابداری و حسابرسی در صنایع خاص

شماره 104- دی 1398- ضوابط آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی مربوط به حسابرسی نخستین و حسابرسی اشخاص وابسته

شماره 105- اسفند 1398- ارتقای کیفیت حسابرسی در جهت منافع عمومی

شماره 106- اردیبهشت 1399- پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی آموزشی برای حسابداران