ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

موضوعهای محوری

 موضوعهای محوری نشریه حسابرس

 

 

شماره 95- تیر 1397- چالشهای پذیرش و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی

شماره 96- شهریور 1397- ارتقای الزامهای بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی (استاندارد 1 و 220)

شماره 97- آبان 1397- ضرورت تدوین استاندارد اخلاقی «واکنش به رعایت نکردن قوانین و مقررات»

شماره 98- دی 1397- اطلاعات بااهمیت، موارد افشا، و نحوه ارائه در تهیه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی

شماره 99- اسفند 1397- شایستگیهای حرفه‌ای برای ورود به حرفه و باقی ماندن در حرفه

شماره 100- اردیبهشت 1398- چالشهای حسابرسی براوردهای حسابداری و اندازه گیری ارزش منصفانه

شماره 101- تیر 1398- حسابرسی گروه (استاندارد 600)

شماره 102- شهریور 1398- ویژگیهای استانداردهای حسابداری و حسابرسی در صنایع خاص

شماره 103- آبان 1398- ضوابط آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی مربوط به حسابرسی نخستین و حسابرسی اشخاص وابسته

شماره 104- دی 1398- ارتقای کیفیت حسابرسی در جهت منافع عمومی

شماره 105- اسفند 1398- پذیرش و به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی آموزشی برای حسابداران