سرمقاله - نشریه شماره 100الی 105

سرمقاله، آقای محمد جواد صفار، نشریه 103

نشریه 103، مهر و آبان 1398، آقای محمدجواد صفار

امروزه بخش عمده ای از کارهای حسابرسی، مربوط به حسابرسی صورتهای مالی گروه است.
سرمقاله، دکتر رضا نظری، نشریه 102

نشریه 102، مرداد و شهریور 1398، دکتر رضا نظری

براورد حسابداری، تقریبی از مبلغ برخی از هزینه ها در شرایطی است که اندازه گیری دقیق آنها امکانپذیر نمی باشد و به همین دلیل اندازه گیری آن با ابهام روبروست.
سرمقاله، دکتر موسی بزرگ اصل، نشریه 101

نشریه 101، خرداد و تیر 1398، دکتر موسی بزرگ اصل

تقاضا برای خدمات انحصاری حرفه حسابرسی در نظام کلان اقتصادی کشورها تا حد زیادی تابع تضاد منافع بین ذینفعان مختلف و نیاز به ایجاد شفافیت برای کاهش هزینه ‏های اقتصادی ناشی از تضاد منافع است.
حسابداران حرفه ای چه شایستگیهایی باید داشته باشند؟ سرمقاله، دکتر یدالله مکرمی، نشریه 100

نشریه 100، فروردین و اردیبهشت 1398، دکتر یدالله مکرمی

نشریه حسابرس، برای اطمینان از همسوبودن خط مشی آینده خود با خواسته های مخاطبان، راهبرد نشریه را بازنگری و برنامه کار خود را بر اساس راهبرد بازنگری شده تنظیم می کند.