سرمقاله - نشریه شماره 94 الی 99

نشریه 99، سرمقاله، دکتر یدالله مکرمی

نشریه 99، بهمن و اسفند 1397، دکتر یدالله مکرمی

حسابداران حرفه ای چه شایستگیهایی باید داشته باشند؟
سرمقاله، دکتر مکرمی، نشریه 98

نشریه 98، آذر و دی 1397، دکتر یدالله مکرمی

مقصود از صورتهای مالی، فراهم ساختن اطلاعات سودمند برای تصمیمهای سرمایه گذاری است. با وجود این، فراهم ساختن چنین اطلاعاتی برای شرکتها، چالش برانگیز است.
سرمقاله، هوشنگ نادریان، نشریه 97

شماره 97، مهر و آبان 1397، هوشنگ نادریان

در حرفه حسابرسی خصوصیت «استقلال» آنچنان بااهمیت است که با عنوان حسابرس پیوند خورده و این صفت، حسابرس را از دیگر انواع حسابرسان تفکیک و جدا می سازد.
آقای پوربهرامی، سرمقاله، نشریه شماره 96

نشریه 96، مرداد و شهریور 1397، آقای محمود پوربهرامی

حفظ سلامت و بقای حرفه حسابرسی منوط به وجود یک سیستم کنترل کیفیت مناسب و کارامد است. حرفه حسابرسی، در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی دارد.
آقای سید رحمت الله اکرمی، نشریه 95، سرمقاله

نشریه 95، خرداد و تیر 1397، آقای سید رحمت الله اکرمی

گزارشگری مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در بخش عمومی در ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی دولت نقش غیرقابل انکاری دارد. مدیران بخش عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جانب مردم وظیفه اداره منابع عمومی را به عهده دارند و از اینرو باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
سرمقاله ، آقای اسکندربیاتی، نشریه 94

نشریه 94، فروردین و اردیبهشت 1397، آقای اسکندربیاتی

این باور وجود دارد که هر چه کیفیت گزارشهای مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در ارائه گزارش استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر تصمیمها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آنها تأثیر مثبت خواهد داشت.