ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

سرمقاله - نشریه شماره 94 الی 99

آقای سید رحمت الله اکرمی، نشریه 95، سرمقاله

نشریه 95، خرداد و تیر 1397، آقای سید رحمت الله اکرمی

گزارشگری مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در بخش عمومی در ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی دولت نقش غیرقابل انکاری دارد. مدیران بخش عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جانب مردم وظیفه اداره منابع عمومی را به عهده دارند و از اینرو باید در مقابل مردم پاسخگو باشند.
سرمقاله ، آقای اسکندربیاتی، نشریه 94

نشریه 94، فروردین و اردیبهشت 1397، آقای اسکندربیاتی

این باور وجود دارد که هر چه کیفیت گزارشهای مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در ارائه گزارش استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر تصمیمها و نتیجه های اقتصادی ناشی از آنها تأثیر مثبت خواهد داشت.