سرمقاله - نشریه شماره 88 الی 93

سرمقاله، دکتر مکرمی، نشریه 93

نشریه 93، بهمن و اسفند 1396، دکتر یدالله مکرمی

بحران اخیر، نبود تقارن اطلاعات بین مراجع نظارتی و نهادهای مالی را نشان داد
سرمقاله، دکتر مکرمی، نشریه 92

نشریه 92، آذر و دی 1396، دکتر یدالله مکرمی

فناوریهای شناختی (که قدرت شناخت دارند)، در بسیاری از کارهایی که مستلزم شناخت و درک انسان است، ماشین را جایگزین انسان ساخته اند.
دکتر مکرمی، نشریه 91

نشریه 91، مهر و آبان 1396، دکتر یدالله مکرمی

یکی از بحث برانگیزترین مباحث مرتبط با استقلال حسابرسی، ارائه خدمات غیرحسابرسی به وسیله مؤسسه های حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی است.
آقای صفار، نشریه 90

نشریه 90- مرداد و شهریور 1396، محمدجواد صفار

در استاندارد حسابرسی 20 « تردید حرفه ای» بدین گونه تعریف شده است: "نگرشی که متضمن یک ذهن پرسشگر (هشیاری نسبت به شرایطی که می تواند نشانه تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه باشد) و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی است."
دکتر مکرمی، نشریه 89

نشریه 89- خرداد و تیر 1396، دکتر یدالله مکرمی

اگر حسابدار حرفه ای مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را پیوسته بهبود ندهد و به روز نرساند، ممکن است توان او در انجام نقش های گوناگون، تحت تأثیر قرار گیرد.
آقای نادریان، سرمقاله نشریه 88

نشریه ۸۸، فروردین - اردیبهشت ۱۳۹۶ ، هوشنگ نادریان

قانون تجارت فعلی کشور برگرفته از قوانین تجاری کشورهای بلژیک و فرانسه است که بخش اصلی آن، محصول قانونگذاری سال ۱۳۱۱ بوده که البته در سال ۱۳۴۷ بخش شرکتهای سهامی آن مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.