ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

سرمقاله - نشریه شماره 88 الی 93

آقای صفار، نشریه 90

نشریه 90- مرداد و شهریور 1396، محمدجواد صفار

در استاندارد حسابرسی 20 « تردید حرفه ای» بدین گونه تعریف شده است: "نگرشی که متضمن یک ذهن پرسشگر (هشیاری نسبت به شرایطی که می تواند نشانه تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه باشد) و ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی است."
دکتر مکرمی، نشریه 89

نشریه 89- خرداد و تیر 1396، دکتر یدالله مکرمی

اگر حسابدار حرفه ای مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را پیوسته بهبود ندهد و به روز نرساند، ممکن است توان او در انجام نقش های گوناگون، تحت تأثیر قرار گیرد.
آقای نادریان، سرمقاله نشریه 88

نشریه ۸۸، فروردین - اردیبهشت ۱۳۹۶ ، هوشنگ نادریان

قانون تجارت فعلی کشور برگرفته از قوانین تجاری کشورهای بلژیک و فرانسه است که بخش اصلی آن، محصول قانونگذاری سال ۱۳۱۱ بوده که البته در سال ۱۳۴۷ بخش شرکتهای سهامی آن مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.