سرمقاله - نشریه شماره 82 الی 87

دکتر مکرمی

نشریه ۸۷، بهمن - اسفند ۱۳۹۵، دکتر یدالله مکرمی

طبق تجربه سالهای اخیر نشان از آن دارد که حرفه حسابداری و حسابرسی ایران، به رغم پیشرفتهای چشمگیر با مشکلات ساختاری مهمی دست به گریبان بوده است.
دکتر مکرمی

نشریه 86، آذر- دی 1395، دکتر یدالله مکرمی

چالشهای زیادی بر حسابرسان و مؤسسه های حسابرسی اثر می گذارد؛ فناوری، جهانی شدن، مقررات نظارتی، جلب و حفظ استعدادها …، و مهمترین آنها رقابت و کاهش حق الزحمه حسابرسی.
سرمقاله 85

نشریه 85، مهر- آبان 1395، آقای صفار

حرفه حسابرسی مستقل از بدو پیدایش، همزمان با تغییر شرایط محیطی و پیشرفت دانش بشری چاره ای جز پذیرش تحول نداشته و ناگزیر برای حفظ و افزایش کارایی و ارائه خدمات مفید به جامعه، ابزار جدیدی را به کار گرفته است.حسابرسی با تأکید بر مدیریت خطر (ریسک)، با هدف افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی انجام می شود و در این زمینه توجه به موضوعهای زیر به طور کامل ضروری به نظر می رسد:
آقای نادریان

نشریه 84، مرداد- شهریور 1395، آقای نادریان

در حرفه حسابرسی خصوصیت استقلال آنچنان بااهمیت است که با عنوان حسابرس پیوند خورده و این صفت، حسابرس را از دیگر انواع حسابرسان تفکیک و جدا می سازد در ادبیات حسابرسی نیز وصف استقلال، هر دو جنبه ظاهری و درونی حسابرس را شامل می شود حسابرسان به منظور جلب اعتماد عمومی هم باید مستقل باشند و هم مستقل به نظر برسند.
دکتر مکرمی

شماره 83، خرداد -تیر 1395، دکتر یدالله مکرمی

صورتهای مالی برای ذینفعان کنونی و آینده واحد اقتصادی، اطلاعات و شاخصهای مهمِ ضروری، اتکاپذیر و مربوط را فراهم می سازد تحولها و بحرانهای اقتصادی نیز نشان داده است که نه تنها کسانی مانند سرمایه گذاران، بستانکاران و کارکنان، که به طور سنتی ذینفع شناخته می شدند، بلکه همگان در کل، مثل زنان و مردان کوچه و بازار نیز از نتایج فعالیتهای شرکتها و بنگاه های اقتصادی تأثیر می پذیرند
دکتر مکرمی

شماره 82، فروردین-اردیبهشت 1395، دکتر یدالله مکرمی

ابزار مالی به وسیله واحدهای اقتصادی مالی و غیرمالی در هر اندازهای برای مقاصد گوناگونی به کار می رود بعضی واحدها حجم بالایی ابزار مالی نگهداری می کنند یا معامله های درخورتوجهی دارند، در حالی که بعضی دیگر ممکن است تنها معاملات محدودی داشته باشند بعضی واحدها ممکن است در پی کسب منافع از ریسک ابزار مالی باشند، در حالی که بعضی دیگر تنها بخواهند از طریق مصون سازی یا مدیریت ریسک از ابزار مالی برای کاهش ریسکهای معین استفاده کنند