سرمقاله- نشریه شماره 76 الی 81

سرمقاله، شماره 81

شماره 81، بهمن - اسفند 1394، دکتر رضا نظری

آموزش، فرایند یادگیری دانش عمومی است برای ایجاد ارزش، دانش و مهارت، بهبود قدرت استقلال و قضاوت به منظور رسیدن به هدفهای خاص. آموزش دانشگاهی حسابداری، بیشتر بر مفاهیم حسابداری که فاقد جنبه های عملی است، تمرکز دارد که برای حسابداران در بازار کار مفید بوده، اما کافی نیست.
سرمقاله، شماره 80

شماره 80، آذر- دی 1394، دکتر یدالله مکرمی

بحرانهای اقتصادی و مالی جهانی نشان داده است که شفافیت اطلاعات مالی باید به میزان درخورتوجهی بهبود یابد مراجع نظارتی جهانی، برای دستیابی به این مقصود، تأکید خود را بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) قرار داده اند.
سرمقاله، شماره 79

شماره 79، مهر و آبان 94، محمدجواد صفار

شرکتهای کوچک ومتوسط در کنار شرکتهای بزرگ و چندملیتی، نقش چشمگیری در اقتصاد کشورها ایفا میکنند و حجم بزرگی از کسب وکار جهان را تشکیل میدهند ملاک شناخت شرکتهای کوچکومتوسط، مواردی چون تعداد کارکنان، حجم فروش و یا حجم داراییهای آنهاست که در هر کشور متناسب با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن کشور تعیین میشود
دکتر مکرمی

شماره 78، مرداد و شهریور 94، دکتر یدالله مکرمی

بعضی از ذینفعان گزارشگری، به ویژه سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، خواهان خدمات اطمینان بخشی یا خدمات مرتبط در مورد اطلاعاتی هستند که در دامنه کنونی حسابرسی صورتهای مالی قرار نمیگیرد، ازجمله شاخصهای اصلی عملکرد، فرایندهای کنترل داخلی و گزارشگری مالی، ترتیبات راهبری بنگاه، مدل کسب وکار و پایداری آن، مدیریت ریسک در سطح بنگاه، اطلاعات مالی خارج از حوزه استانداردهای حسابداری، و اعلامیه های سود.
بزرگ اصل

شماره 77، خرداد و تیر 94، دکتر موسی بزرگ اصل

تحول گزارشگری مالی بخش عمومی با تصویب و اجرای استانداردهای بخش عمومی در رأس تحولات حرفه ای سالهای اخیر قرار دارد جهش از سیستم حسابداری نقدی به سیستم حسابداری تعهدی به عنوان جزئی از مدیریت مالی بخش عمومی، تحرکی بی نظیر را در بخش عمومی ایجاد کرده است و با ثمردهی تدریجی آن در آینده شاهد بهبود شفافیت و پاسخگویی در بخش دولتی خواهیم بود.
دکتر مکرمی

شماره 76، فروردین و اردیبهشت 94، دکتر یدالله مکرمی

به‌طور گسترده گفته می‌شود که حرفه حسابداری در قبال منافع عمومی تعهد دارد. منظور از منافع عمومی چیست؟ و حسابداران در قبال منافع عمومی چه مسئولیتی دارند؟