به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

مقالات اصلی - نشریه شماره 76 الی 81

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
امتحان همگونه حسابدار رسمی، نشریه شماره 81
امتحان همگونه حسابدار رسمی
رفع شکاف بین تئوری حسابداری و نیازهای عملی حسابداران در بازار کار: نقش آموزش حسابداری، نشریه شماره 81
رفع شکاف بین تئوری حسابداری و نیازهای عملی حسابداران در بازار کار
مقایسه دوره دکتری حسابداری در دانشگاههای ایران با دانشگاههای امریکا، نشریه شماره 81
مقایسه دوره دکتری حسابداری در دانشگاههای ایران با دانشگاههای امریکا
نحوه شناسایی و حل وفصل خطاها در مایکروسافت اکسل ( قسمت دوم)،نشریه شماره 81
نحوه شناسایی و حل وفصل خطاها در مایکروسافت اکسل ( قسمت دوم)
نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، بخش دوم- تفاوتهای مربوط به واژه شناسی و نحوه ارائه، نشریه شماره 81
نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی
سواد مالی، نشریه شماره 81
سواد مالی
تبیین روش شناسی و نحوه اجرای حسابرسی اطلاعات در سازمان، نشریه شماره 81
تبیین روش شناسی و نحوه اجرای حسابرسی اطلاعات در سازمان
آشنایی با برنامه های آموزشی مرکز آموزش حسابداران خبره، نشریه شماره 81
آشنایی با برنامه های آموزشی مرکز آموزش حسابداران خبره
مهارتهای مورد نیاز دانشجویان حسابداری برای ورود به حرفه، نشریه شماره 81
مهارتهای مورد نیاز دانشجویان حسابداری برای ورود به حرفه
نقش تحقیق های ارتباط ارزشی در استانداردگذاری دیدگاه موافق و مخالف، نشریه شماره 80
نقش تحقیق های ارتباط ارزشی در استانداردگذاری دیدگاه موافق و مخالف
اهمیت و ماهیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی و حسابداری، نشریه شماره 80
اهمیت و ماهیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی و حسابداری
تفسیری بر چشم اندازهای گزارشگری مالی جهانی، نشریه شماره 80
تفسیری بر چشم اندازهای گزارشگری مالی جهانی
نگاهی جامع به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛ فرصتها، چالشها و شواهد، نشریه شماره 80
نگاهی جامع به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؛ فرصتها، چالشها و شواهد
نقد مفهوم اندازه گیری در حسابداری مالی، نشریه شماره 80
نقد مفهوم اندازه گیری در حسابداری مالی
چالشها و فرصتهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت)، نشریه شماره 80
چالشها و فرصتهای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (حرکت از تئوری نمایندگی به سمت تئوری مباشرت)
به کارگیری استانداردهای بین المللی تعدیل شده در محیط متغیر حسابرسی، نشریه شماره 80
به کارگیری استانداردهای بین المللی تعدیل شده در محیط متغیر حسابرسی
نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بخش نخست تفاوتهای مفهومی بنیادی، نشریه شماره 80
نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بخش نخست تفاوتهای مفهومی بنیادی
ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران و جنبه های مثبت آن، نشریه شماره 80
ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران و جنبه های مثبت آن
هماهنگ سازی استانداردها در کشورها و دلایل به کارنگرفتن بخشهایی از استانداردها، نشریه شماره 80
هماهنگ سازی استانداردها در کشورها و دلایل به کارنگرفتن بخشهایی از استانداردها
نحوه شناسایی و حل وفصل خطاها در مایکروسافت اکسل، نشریه شماره 80
نحوه شناسایی و حل وفصل خطاها در مایکروسافت اکسل
اخلاق و ارزشهای سازمانی در نوک پیکان حسابرسی، نشریه شماره 79
اخلاق و ارزشهای سازمانی در نوک پیکان حسابرسی
محور اصلی حسابرسی فناوری اطلاعات، نشریه شماره 79
محور اصلی حسابرسی فناوری اطلاعات
درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط، نشریه شماره 79
درباره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط
دامنه بخش عمومی کانادا، نشریه شماره 79
دامنه بخش عمومی کانادا
آینده حرفه حسابرسی؛ روش تحلیل سناریو، نشریه شماره 79
آینده حرفه حسابرسی؛ روش تحلیل سناریو
رهنمودی بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط، نشریه شماره 79
رهنمودی بر استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای بنگاههای کوچک ومتوسط
حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛ از حرف تا عمل، نشریه شماره 79
حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛ از حرف تا عمل
حسابرسی دیجیتال، نشریه شماره 79
حسابرسی دیجیتال
پشتیبانی ایفک از یک مجموعه واحد از استانداردهای حسابرسی: حسابرسی بنگاههای کوچک و متوسط، نشریه شماره 79
پشتیبانی ایفک از یک مجموعه واحد از استانداردهای حسابرسی: حسابرسی بنگاههای کوچک و متوسط
اینترنت چیزها، نشریه شماره 78
اینترنت چیزها
کاهش شکاف حسابرسی ندایی برای تغییر، نشریه شماره 78
کاهش شکاف حسابرسی ندایی برای تغییر
رهیافتهای حسابرسی؛ بانکداری، نشریه شماره 78
رهیافتهای حسابرسی؛ بانکداری
دامنه بخش عمومی زلاندنو، نشریه شماره 78
دامنه بخش عمومی زلاندنو
گزارشگری کنترلهای داخلی مرتبط با صورت جریان وجوه نقد، نشریه شماره 78
گزارشگری کنترلهای داخلی مرتبط با صورت جریان وجوه نقد
مباحثی نوین از کنترلهای داخلی؛ تأثیر گزارش اثربخشی کنترلهای داخلی در محیط کسب و کار بر بهبود گزارشگری مالی، نشریه شماره 78
مباحثی نوین از کنترلهای داخلی تأثیر گزارش اثربخشی کنترلهای داخلی در محیط کسب و کار بر بهبود گزارشگری مالی
تأثیر تغییر شکل بندی گزارش کنترل داخلی برافزایش درک آن، نشریه شماره 78
تأثیر تغییر شکل بندی گزارش کنترل داخلی برافزایش درک آن
کوزو در گذر سالها، نشریه شماره 78
کوزو در گذر سالها
نگاهی به چالشهای گزارشگری کنترلهای داخلی در ایران، نشریه شماره 78
نگاهی به چالشهای گزارشگری کنترلهای داخلی در ایران
رهیافتهای حسابرسی؛ خرده فروشی، نشریه شماره 77
ره یافتهای حسابرسی؛ خرده فروشی
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی : چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه، نشریه شماره 77
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی : چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه
تحولهای بودجه بندی و حسابـداری بخش عمومی، نشریه شماره 77
تحولهای بودجه بندی و حسابـداری بخش عمومی
شفافیت مالی، نشریه شماره 77
شفافیت مالی
دامنه بخش عمومی، طبق نظام آمارهای مالی دولت، نشریه شماره 77
دامنه بخش عمومی، طبق نظام آمارهای مالی دولت
خودکارسازی فرایند تهیه و بهنگام سازی کاربرگهای اصلی حسابرسی، نشریه شماره 77
خودکارسازی فرایند تهیه و بهنگام سازی کاربرگهای اصلی حسابرسی
شاخصها و رویکردهای حاکم بر نظام نظارت مالی بخش عمومی، نشریه شماره 77
شاخصها و رویکردهای حاکم بر نظام نظارت مالی بخش عمومی
صدای حرفه؛ رهنمودی برای طرفداری و سیاست همگانی، نشریه شماره 77
صدای حرفه؛ رهنمودی برای طرفداری و سیاست همگانی
بررسی کمی نشریه های حوزه حسابداری و مالی در کشور, نشریه شماره ۷۶
بررسی کمی نشریه های حوزه حسابداری و مالی در کشور
شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی مسائل و چالشهاِ,نشریه شماره ۷۶
شکاف انتظارها از حرفه حسابرسی مسائل و چالشها
هزینه ها و منافع افشای اطلاعات, نشریه شماره ۷۶
هزینه ها و منافع افشای اطلاعات
مأموریت جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری, نشریه شماره ۷۶
مأموریت جدید هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری
چرخش اجباری حسابرس و پیامدهای اجباری آن, نشریه شماره ۷۶
چرخش اجباری حسابرس و پیامدهای اجباری آن
تعیین محدوده بخش عمومی: رویکردها, نشریه شماره ۷۶
تعیین محدوده بخش عمومی: رویکردها
اخلاق حسابرسان و تأثیر آن بر اعتماد عمومی, نشریه شماره ۷۶
اخلاق حسابرسان و تأثیر آن بر اعتماد عمومی
مروری بر بحث امنیت سیستمهای اطلاعاتی, نشریه شماره ۷۶
مروری بر بحث امنیت سیستمهای اطلاعاتی
مسئولیت پذیری اجتماعی حرفه حسابرسی, نشریه شماره ۷۶
مسئولیت پذیری اجتماعی حرفه حسابرسی
تعریف منافع همگانی, نشریه شماره ۷۶
تعریف منافع همگانی
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.