دکتر مکرمی

شماره 75، بهمن و اسفند 93، دکتر یدالله مکرمی

تشکل‌های حرفه‌ ای حسابداری ایران چگونه ممکن است نقشی سازنده در پیشرفت حرفه و اعضای خود داشته باشند؟
دکتر نظری

شماره 74، آذر و دی 93، دکتر رضا نظری

آیا آموزش و پژوهش حسابداری در دانشگاهها باید در راستای پرورش مهارتهای موردنیاز حرفه حسابداری صورت گیرد؟
نظری73-3

شماره 73، مهر و آبان 93، دکتر رضا نظری

همگرایی بین‌المللی در استانداردهای حسابداری ایده جدیدی نیست. ایده همگرایی در استانداردهای حسابداری اولین بار در سال 1950 بعد از جنگ جهانی دوم به‌منظور یکپارچگی اقتصاد و افزایش جریان سرمایه مطرح شد.
دکترمکرمی-72

شماره72، مرداد و شهریور93 ، دکتر یدالله مکرمی

حسابرسان از دو وجه با فناوری اطلاعات سروکار دارند؛ یکی اینکه فناوری اطلاعات را در محیط کسب‌وکار حسابرسی به‌کارگیرند و دیگری آنکه به مشتریان در استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات، خدمات مشاوره‌ای عرضه کنند. به‌این ترتیب، آنان ناگزیرند با کارکردهای فناوری اطلاعات در محیط کسب‌وکار حسابرسی و محیط کسب‌وکار مشتری، هردو، به‌خوبی آشنا باشند.
عزیز عالی‌ور

شماره71، خرداد و تیر 93، عزیز عالی‌ور

گزارشگری مالی بهترین مکانیسم شناخته شده‌ای است که امکان پاسخگویی، شفافیت و حصول اطمینان از رعایت الزامات قانونی و مقرراتی توسط سازمانها و نهادهای بخش عمومی را فراهم می‌سازد. یکی از هدفهای اساسی گزارشگری مالی توسط نهادها و سازمانهای بخش عمومی، فراهم کردن اطلاعاتی است که به کمک آن بتوان مسئولیت پاسخگویی را از یک سو ایفا و از سوی دیگر، ارزیابی و با تکیه بر اطلاعات فراهم شده، تصمیمهای مورد نظر را اتخاذ کرد. اما ارزیابی، قضاوت و تصمیم‌گیری خوب همواره مستلزم دسترسی به اطلاعات خوب است.
نادریان-70

شماره70، فروردین و اردیبهشت93، هوشنگ نادریان

عوامل حیاتی موفقیت جنبه‌هایی از محصول حرفه است که توسط مشتریان ارزشگذاری می‌شود و به‌عبارت دیگر توجه به آنها خواهد توانست زمینه موفقیت حرفه را فراهم آورد.