فصلنامه حسابرس، مشابه نشریه های دوره‌ای معتبر سازمان‌دهی شده است.
نمودار زیر ساختار تشکیلاتی فصلنامه حسابرس را نشان می‌دهد:

ساختار سازمانی